1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů jazykové školy

Identifikace správce

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány Prague Learning Centre s.r.o., IČ: 03652734, se sídlem Na příkopě 1096/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235770 (dále jen „PLC“) jako správcem osobních údajů. Správce dodržuje veškeré zásady zpracování osobních údajů uvedené zejména v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi PLC a klientem. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů není možné stát se klientem PLC a účastnit se jazykové výuky. Účelem zpracování je organizační zajištění výuky (seznam, rozřazení a prezence klientů v jednotlivých kurzech, informování o změnách v rozvrhu, poskytování elektronických podkladů, apod.). Osobní údaje jsou také zpracovávány na základě plnění zákonných povinností (pro účely vedení účetnictví) a nezbytnosti pro oprávněné zájmy PLC, které spočívají v oslovování klientů PLC s informacemi o dalších studijních nabídkách a příležitostném zveřejnění fotodokumentace průběhu akcí pořádaných PLC.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou PLC zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou subjektem údajů (klientem) poskytnuty, zejména se jedná o následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní e-mail a telefon, státní příslušnost, národnost. Pokud byl subjektem údajů udělen souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, zpracovává správce osobní údaje také pro účely a v rozsahu uvedeném v tomto souhlasu.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje klientů nejsou předávány jiným příjemcům, vyjma zpracovatele Mazars s.r.o., IČ: 62582496, zajišťujícím pro správce vedení účetnictví, společnému správci společnosti Dolomia s.r.o., IČ: 28360451 a také vyjma případného plnění povinností vyplývajících ze zákonných požadavků státních orgánů.

Délka uložení osobních údajů

Osobní údaje budou pro naplnění výše uvedených účelů zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Po skončení smlouvy budou po dobu 4 let uchovány osobní údaje nutné pro naplnění oprávněných zájmů správce a až po dobu 10 let údaje podléhající povinné archivaci z důvodu účetních předpisů.

Práva subjektu osobních údajů

Klient, jako subjekt osobních údajů, má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají a které PLC jako správce zpracovává, má právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech má právo získat osobní údaje v takovém formátu, aby mohly být předány jinému správci nebo žádat výmaz osobních údajů. Veškerá svá práva může účastník konference uplatnit písemně na adrese sídla PLC, která je uvedena výše, nebo na adrese [email protected]

V případě, že se klient domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.